Udlejningsbetingelser

 1. Lejet udstyr må kun anvendes af lejeren eller hans repræsentant. Fremleje kan kun ske med skriftlig godkendelse af udlejer.
   
 2. Det lejede må ikke uden udlejers skriftlige godkendelse på denne kontrakt medtages til udlandet.
   
 3. Lejen beregnes på grundlag af de til enhver tid af udlejer fastsatte priser. Den tid, udstyret er udlejet, kaldes lejeperioden, hvorved forstås den tid, udstyret har været borte fra udlejers forretning og rådighed efter lejeaftalen. Det skal bemærkes, at korteste lejeperiode er 1 dag. Den dag, udstyret forlader udlejers forretning, regnes som første lejedag. Ved tilbagelevering regnes tilbageleverings-dagen som en lejedag, såfremt det lejede tilbageleveres efter det, på kontrakten stående, tilbage-leveringstidspunkt.
   
 4. Såfremt en aftalt lejeperiode ikke overholdes af lejeren, er udlejer berettiget til uden varsel at afhente det lejede. Det samme gælder, såfremt lejer misligholder kontrakten groft i øvrigt, for eksempel ved udeblivelse af lejeafgift til aftalt tidspunkt. Til afhentnigsberettiget misligholdelse hører også fogedforretning hos lejer, konkurs eller anden betalingsstandsning.
   
 5. Lejeren er i lejeperioden ansvarlig for enhver skade og bortkomst af det lejede, også selv om den er hændelig. Uden at lejers ansvar og forpligtelser derved begrænses, har udlejer tegnet forsikring mod skade af det lejede i udlejningsperioden. Eventuelle skader skal uopholdeligt anmeldes til udlejer, og tyveri og hærværk tillige til politiet. Lejeren er ansvarlig for skade, som udlejer ikke får dækket af forsikringen, bl.a. 

  -tyveri fra åbne eller uaflåste motorkøretøjer
  -glemt, tabt, eller forlagt udstyr og anden bortkomst for hvilken der ikke kan påvises skadetidspunkt og -årsag
  -løse kabler, ledninger eller manglende lamper eller mikrofoner
  -grov uagtsomhed, for så vidt dette kan lægges lejeren eller dennes ansvarlige medarbejdere til last
  -selvrisiko på 2.500,00kr. + moms pr. skade.

  Der må ikke foretages ændringer eller reparationer af det lejede uden særlig tilladelse fra udlejer. Udlejer er ikke ansvarlig for evt. skader forvoldt af det lejede.
   
 6. Det lejede skal afhentes af lejeren på udlejers lager eller efter aftale transporteres til opgiven adresse hos lejer. Såfremt lejer selv afhenter det lejede, skal transporten ske i egnet køretøj og på forsvarlig måde. Udlejer forbeholder sig ret til at godkende transporten.
   
 7. Forudreservering af udstyr foretages med forbehold for rettidig aflevering fra tidligere lejer. Udlejer er berritiget til -uden særlig underretning- at erstatte reserveret udstyr med andet med samme  funktion.
   
 8. Udskiftede lamper eller højttalermembraner samt medleverede reservelamper eller højttalermembraner skal returneres. Manglende lamper eller højttalermembraner debiteres til købspris.
   
 9. Afbestilling af lejet udstyr kan normalt ske indtil 7 hverdage inden 1. lejedag. Ved afbestilling senere end 7 hverdage før 1. lejedag debiteres 50% af lejebeløbet, dog mindst 50,00 kr + moms.
   
 10. Fornyelse af lejeperiode og forlængelse heraf sker normalt ved ny kontrakt, hvori ny lejeperiode aftales, men under alle omstændigheder skriftligt.
   
 11. Tilbagelevering af det lejede inden udløbet af den aftalte lejeperiode vil ikke -uden særlig aftale herom- berettige til nedsættelse af lejen.
   
 12. Betalingsbetingelser: Medmindre anden skriftlig aftale foreligger, er evt. ikke erlagt leje samt andre omkostninger forfalden til betaling straks ved lejeperiodens ophør.
   
 13. Dansk Lyd & Lys A/S tager forbehold over for alm. force majeure i forbindelse med aftaler, herunder faglige konflikter, sygdom og andres misligholdelse af kontraktlig aftale.


Dansk Lys & Lys A/S
Industrivej 6
5492 Vissenbjerg
Tlf.: +45 66 11 38 06
www.lydoglys.dk